Verš 10:15

A když jsou jim přednášena znamení Naše jako důkazy, ti, kdož v setkání s Námi nedoufají, říkají: „Přines nám Korán jiný než tento, anebo v něm proveď změny!“ Odpověz: „Nepřísluší mi, abych sám o sobě jej měnil, já pouze následuji to, co bylo mi vnuknuto, a bojím se, neuposlechnu-li Pána svého, trestu dne strašného.“

Tafsir al-Jalalayn

And when Our clear, manifest (bayyināt is a circumstantial qualifier), verses, [from] the Qur’ān, are recited to them, those who do not expect to encounter Us, those who do not fear the Resurrection, say, ‘Bring a Qur’ān other than this, one in which our gods are not denigrated, or change it’, of your own accord. Say, to them: ‘It is not for me to change it of my own accord. I only follow that which is revealed to me. Truly I fear, if I should disobey my Lord, by changing it, the chastisement of a dreadful day’, that is, the Day of Resurrection.