Verš 2:105

Ti, kdož nevěří z vlastníků Písma a modloslužebníků, si nepřejí, aby na vás sestoupilo dobrodiní od Pána vašeho. Avšak Bůh vyznamenává milosrdenstvím Svým, koho chce – a Bůh vládcem je přízně nesmírné.

Tafsir al-Jalalayn

Those disbelievers of the People of the Scripture and the idolaters, from among the Arabs (al-mushrikīna, ‘idolaters’, is a supplement to ahl al-kitābi, ‘People of the Scripture’, and the min, ‘of’, is explicative), do not wish that any good, any Inspiration, should be revealed to you from your Lord, out of envy of you, but God singles out for His mercy, [for] the office of His Prophet, whom He will; God is of bounty abounding.