Verš 3:162

Zdaž je ten, kdo usiluje o blahovůli Boží, roven tomu, kdo na sebe přivolal hněv Boží a jehož útočištěm bude peklo? Jak hnusný to bude cíl konečný!

Tafsir al-Jalalayn

Is he who follows God’s beatitude, being obedient and not defrauding, like him who is laden, [one who] returns, with God’s anger, because of his disobedience and fraud, whose abode is Hell? An evil journey’s end, a resort, it is!