Verš 71:2

I pravil Noe: „Lide můj,jsem vyslán k vám jako varovatel zjevný,

Tafsir al-Jalalayn

He said, ‘O my people, I am indeed a plain warner to you, one whose warning is plain,