Doba vzniku veršů a súr

Jeskyně Hira: místo kde údajně Mohamed obdržel první verše koránu

Jeskyně Hira: místo kde údajně Mohamed obdržel první verše Koránu

Text koránu se občas také rozděluje na 4 části podle doby seslání, které spojuje podobný obsah a forma. Znalost okolností seslání daného verše a súry je velice důležitá pro jeho interpretaci. Toto dělení je následující: jedná se o první, druhé a třetí mekkánské období a medínské období. Toto rozdělení je však spíše přibližné, není zcela možné určit jejich přesné hranice (snad vyjma posledního) a celá věc je ještě komplikována pozdějšími úpravami a doplňováním starších súr. Otázka původu jednotlivých úseků súr je velmi složitá a názor často není jednotný.  Znalost rozdělení mekkánských a medínských veršů je však jednou z nejdůležitějších odvětví `ulum Al-Qur’an (koránské vědy). Není zde pouhý historický zájem, ale tato znalost je zvláště důležitá pro pochopení a interpretaci konkrétních veršů a aplikace principu Naskh (odvolání a nahrazení staršíchveršů).1

Princip Naskh odkazuje k praxi nahrazení staršího verše veršem novějším. Muslimové si nedovedou představit, že by Alláh udělal v koránu chybu, tento princip chápou jako proces, kdy zákony a nařízení v raných fázích islámu mají omezenou časovou relevanci a museli být tedy nahrazeny vhodnějšími nařízeními ve verších pozdějších.2 Znalost doby seslání veršů například pomáhá určit jaký verš je platný v situaci kdy jsou některé v rozporu. Pomáhá muslimům v rozhodování kterým veršem se řídit a kterým nikoliv – který je neplatný.

Mnoho súr obsahuje verše z obou období.3 Jak byly súry Mohamedem doplňovány ukazuje tabulka níže v sekci “mekkánské a medínské verše”, spolu s chronologickým řazením súr od nejstarší po nejmladší.

Mekkánské a medínské verše

K tomuto dělení odkazují významné události postupu muslimského společenství (umma). Období mekkánské odpovídá období před hidžrou, do roku 622. Období medínské odpovídá době po hidžře.

Mekkánksé verše byly představovány v rozpětí 13 let, medínské v rozpětí 10 let. Hlavní úlohou Mohameda v mekkánském období bylo přivést lidi k Islámu, motivy jež se objevují v těchto verších jsou: Alláh, přicházející soudný den a správné chování. K hlavním tématům mekkánských veršů se přidává v medínských verších řešení problémů rozrůstající se komunity muslimů a formovaní jejich společenství. Znát pozadí událostí je pro správné pochopení veršů důležité, zatímco mekkánské verše budou relevantní muslimům, kteří žijí v prostředí, kde je většina obyvatel nemuslimská, medínské verše pak budou relevantní muslimům jejichž komunita se již utváří.1

Chronologický seznam mekkánských súr

Následující tabulka představuje mekkánské súry v chronologickém seznamu.  Jednotlivé sloupce zleva v tabulce představují: číslo súry, fonetický přepis arabského názvu, český název a poznámky k výjimkám vztahujícím se k chronologickému řazení.3

Mekkánské súry

96 al-`Alaq Kapka přilnavá
68 al-Qalam Pero nebo Nún kromě 17-33, 48-50, z Mediny
73 al-Muzammil Zahalený kromě 73.10-11, 20, z Mediny
74 al-Muddaththir Rouchem přikrytý
1 al-Fātiĥah Oteviratelka Knihy
111 al-Lahab Zhyňte nebo Palmová vlákna
81 at-Takwīr Svinutí
87 al-A`lā Nejvyšší
92 al-Layl Noc
89 al-Fajr Úsvit
93 aď-Ďuĥā Denní jas
94 al-Inshirāĥ Otevření
103 al-`Aşr Osud
100 al-`Ādiyāt Pádící
108 al-Kauthar Hojnost
102 at-Takāthur Rozmnožování
107 al-Mā`ūn Podpora jen 1-3; zbytek z Mediny
109 al-Kāfirūn Nevěřící
105 al-Fīl Slon
113 al-Falaq Záře jitřní
114 an-Nās Lidé
112 al-Ikhlāş Upřímnost víry
53 an-Najm Hvězda kromě 32, z Mediny
80 `Abasa Zakabonil se
97 al-qadr Úradek
91 ash-Shams Slunce
85 al-Burūj Souhvězdí
95 at-Tin Fíkovník
106 al-Quraysh Kurajšovci
101 al-Qāri`ah Roztříštění
75 al-Qiyāmah Zmrtvýchvstání
104 al-Humazah Pomlouvač
77 al-Mursalāt Vysílané kromě 48, z Mediny
50 Qāf Qáf kromě 38, z Mediny
90 al-Balad Město
86 aţ-Ţāriq Nocí putující
54 al-Qamar Měsíc kromě 44, 45, 46, z Mediny
38 Şād Sád
7 al-A`rāf Rozpoznání kromě 163-170, z Mediny
72 al-Jinn Džinové
36 Yā Sīn Já Sín kromě 45, z Mediny
25 al-Furqān Spásné zjevení kromě 68, 69, 70, z Mediny
35 al-Fāţir Stvořitel nebo Andělé
19 Maryam Marie kromě 58, 71, z Mediny
20 Ţā Hā Tá Há kromě 130, 131, z Mediny
56 al-Wāqi`ah Nezvratná událost kromě 81, 82, z Mediny
26 ash-Shu`arā’ Básníci kromě 197 a 224-konec, z Mediny
27 an-Naml Mravenci
28 al-Qaşaş Příběh kromě 52-55 z Medinya 85 z Juhfah z doby hidžry
17 Banī Isrā’īl
(nebo al-Isrā’)
Noční cesta kromě 26, 32, 33, 57, 73-80, z Medin
10 Yūnus Jonáš kromě 40, 94, 95, 96, z Mediny
11 Hūd Húd kromě 12, 17, 114, z Mediny
12 Yūsuf Josef kromě 1, 2, 3, 7, z Mediny
15 al-Ĥijr Al-Hidžr kromě 87, z Mediny
6 al-An`ām Dobytek kromě 20, 23, 91, 93, 114, 151, 152, 153, z Mediny
37 aş-Şāffāt Stojící v řadách
31 Luqmān Luqmán kromě 27-29, z Mediny
34 Saba’ Sabá’
39 az-Zumar Skupiny
40 al-Mu’min Odpouštějící kromě 56, 57, z Mediny
41 Ĥā Mim Sajdah Byly učiněny srozumitelnými
42 ash-Shūrā Porada kromě 23, 24, 25, 27, z Mediny
43 az-Zukhruf Zlaté ozdoby kromě 54, z Mediny
44 ad-Dukhān Dým
45 al-Jāthiyah Klečící kromě 14, z Mediny
46 al-Aĥqāf Přesypy kromě 10, 15, 35, z Mediny
51 adh-Dhāriyāt Běžící
88 al-Ghāshiyah Zahalující
18 al-Kahf Jeskyně kromě 28, 83-101, z Mediny
16 an-Naĥl Včely kromě posledních tří veršů 126-128, z Mediny
71 Nūĥ Noe
14 Ibrāhīm Abraham kromě 28, 29, z Mediny
21 al-Anbiyā’ Proroci
23 al-Mu’minūn Věřící
32 as-Sajdah Padnutí na zem kromě 16-20, z Mediny
52 aţ-Ţūr Hora Sinaj
67 al-Mulk Království
69 al-Ĥāqqah Nevyhnutelná
70 al-Ma`ārij Stupně
78 an-Naba’ Zvěst
79 an-Nāzi`āt Vytrhující
82 al-Infiţār Rozpuknutí
84 al-Inshiqāq Rozštěpení
30 ar-Rūm Byzantinci kromě 17, z Mediny
29 al-`Ankabūt Pavouk kromě 1-11, z Medinah
83 at-Taţfīf Zkracující míru poslední verš z Mekky

Chronologické pořadí Medinských súr.3

2 al-Baqarah Kráva kromě 281 z Mina z doby poslední hidžry
8 al-Anfāl Kořist kromě 30-36 z Mekky
3 āl-Imrān Rod `Imránův
33 al-Aĥzāb Spojenci
60 al-Mumtaĥanah Zkoušená
4 an-Nisā’ Ženy
99 al-Zilzāl Zemětřesení
57 al-Ĥadid Železo
47 Muĥammad Muhammad kromě 13, z doby během hidžry
13 ar-Ra`d The Thunder
55 ar-Raĥmān Milosrdný
76 ad-Dahr Člověk
65 aţ-Ţalāq Rozvod
98 al-Bayyinah Jasný důkaz
59 al-Ĥashr Shromáždění
24 an-Nūr Světlo
22 al-Ĥajj Pouť kromě 52-55, z místa mezi Mekkou a Medinou
63 al-Munāfiqūn Pokrytci
58 al-Mujādilah Hádka
49 al-Ĥujurāt Komnaty
66 at-Taĥrīm Zákaz
66 at-Taghābun Vzájemné klamání
61 aş-Şaff Sevřený šik
62 al-Jumu`ah Pátek
48 al-Fatĥ Úspěch během návratu z Hudaybiyyah
5 al-Mā’idah Prostřený stůl kromě 3, z Arafat v době posledního hadže
9 at-Taubah Pokání kromě posledních dvou veršů z Mekky
110 an-Naşr Vítězná pomoc poslední z Mina v době posledního hadže

Zdroje informací

  1. Makkan and Madinan Revelations – IslamOinline
  2. How can there be abrogation in the Quran? – SunniPath
  3. Chronological Order of the Revelation of the Quran – Islamic Center of Beverly Hills